Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsens navigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till i våra marknadsföringsinsatser. Se vår Integritetspolicy för mer information.

Elavtalsvillkor

Uppdaterades 06 May 2024.

Varför elhandel via KanEL

För att kunna ta del av tjänsten KanFLEX behöver du ha KanEL som elhandlare, du blir alltså helkund där både elhandel och balanstjänster går via oss, och du får fördelen med en enda motpart för all elhandel.

Villkoren i korthet

Ditt elpris är ett timpris som varierar från timme till timme baserat på det aktuella marknadspriset för el. KanEL lägger på ett påslag för KanELs kostnader med anledning av inköpet av den el du förbrukar samt hantering av ditt elavtal. Tillsammans utgör dessa kostnader ditt elpris per timme.

Utöver det rörliga priset tillkommer en fast abonnemangsavgift per månad.

Du får faktura i efterskott, månadsvis.

KanEL Sweden AB:s allmänna villkor för elhandelsavtal

Dessa allmänna villkor avser elleverans till näringsidkare (nedan “Kunden”) och utgör en integrerad del av Kundens avtal med KanEL Sweden AB (nedan “KanEL”).

Giltiga från och med 2024-02-15

Generella villkor
1. Allmänt

Avtalet mellan Kunden och KanEL består av elhandelsavtalet inklusive dessa allmänna villkor och branschens vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till näringsidkare, för närvarande EL 2012 N rev. Elbranschens villkor finns att läsa på www.kanel.se eller kan beställas hos KanEL:s kundservice. Elhandelsavtalet, dessa allmänna villkor och elbranschens villkor benämns fortsättningsvis gemensamt för “Avtalet”. I den mån skiljaktigheter förekommer ska elhandelsavtalet inklusive dessa allmänna villkor för elhandelsavtal med näringsidkare äga företräde framför branschens allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till näringsidkare.  

Avtalet är giltigt från och med den dag som KanEL, genom undertecknande av elhandelsavtalet, har accepterat att leverera el till Kunden. KanEL förbehåller sig rätten att genomföra en sedvanlig kreditprövning av Kunden som kan leda till att KanEL avböjer leveransen.

Avtalad leveransvolym omfattar Kundens hela elbehov i uttagspunkterna för de i Avtalet angivna anläggningarna under Avtalets hela giltighetstid. Om det är ett annat bolag än Kunden som har ingått avtal med berört nätföretag för uttag av el från en uttagspunkt som omfattas av Avtalet, ansvarar Kunden för att Kunden har fullmakt att ingå Avtalet för sådant bolags räkning.

Leveransen av el till Kunden påbörjas vid överenskommet startdatum enligt vad som har angivits i elhandelsavtalet, under förutsättning att Kunden lämnat fullständiga och korrekta uppgifter som godkänns av elnätsföretaget vid KanEL:s leveransanmälan. KanEL förbehåller sig rätten att flytta fram datum för planerat startdatum för leverans om samtliga nödvändiga uppgifter för leverantörsbytet inte erhålls i rätt tid. KanEL ansvarar inte i något fall för försenad startdatum för leverans som beror på bristfällig eller felaktig information från Kunden. Kunden är inte heller berättigad till någon som helst ersättning från KanEL i anledning av försenad startdatum för leverans när detta beror på Kundens ofullständiga eller felaktiga uppgifter. Kunden svarar för eventuella kostnader som rör avtal med annat elhandelsföretag.

Elbranschens villkor, dessa allmänna villkor och ytterligare information om KanEL:s olika elavtal, priser och övriga tjänster finns redovisade på KanEL:s hemsida. Där finns även information om hur Kunden ska gå till väga för att lämna klagomål. Kunden kan även få del av denna information genom att kontakta KanEL:s kundtjänst.

2. Fakturering och betalning  

Kunden förbinder sig att betala för all el som KanEL levererar enligt detta Avtal. Kundens betalningsansvar omfattar all leverans av el som sker till de anläggningar/uttagspunkter som omfattas av Avtalet oavsett om anläggningen ägs av Kunden, annat bolag ingående i samma koncern som Kunden eller eventuellt annat bolag, dock att KanEL kan acceptera att Kundens betalningsansvar ska vara subsidiärt för de anläggningar som ägs av annat bolag.

Såvida inte annat har avtalats sker fakturering i efterskott och Kundens betalning ska vara KanEL tillhanda senast på angiven förfallodag. Om Kunden inte erlägger full betalning av KanEL:s fakturor senast tio dagar efter angiven förfallodag, har KanEL rätt att begära godtagbar säkerhet, alternativt förskottsbetalning för att KanEL ska vara skyldig att fortsätta leverera el till Kunden enligt Avtalet. Begränsningarna i Elbranschens villkor rörande KanEL:s rätt att begära och inneha säkerhet gäller inte för detta Avtal, såvida inte annat följer av tvingande bestämmelse i ellagen (1997:857).

KanEL äger rätt att överlåta uppkomna fordringar mot Kunden enligt detta Avtal till tredje part.

3. Elinköp och prissättning  

För timmätta uttagspunkter baseras KanEL:s inköpspris på de faktiska entimmespriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool för det aktuella elområdet varje enskild timme. Till inköpspriset tillkommer kostnader för kraftinköp såsom avtalat påslag, Nord Pool spotavgift, balanskraft-/reglerkraftskostnad, kostnad för ursprungsmärkning, fast avgift, kostnad för elcertifikat samt vid var tid gällande lagstadgade skatter och avgifter.

För månadsmätta uttagspunkter baseras elpriset på KanEL:s inköpspris som det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool för det elområde där Kundens anläggningar finns sammanvägt med KanEL:s anskaffade energivolym i respektive elområde. Till inköpspriset tillkommer kostnader för kraftinköp såsom avtalat påslag, Nord Pool spotavgift, balanskraft/reglerkraftskostnad, kostnad för ursprungsmärkning, fast avgift, kostnad för elcertifikat samt vid var tid gällande lagstadgade skatter och avgifter.

KanEL:s kraftanskaffning gentemot Nord Pool hanteras ränte/kreditneutralt för KanEL och Kunden ska således kompensera KanEL för det negativa kassaflöde som KanEL åsamkas gentemot Nord Pool för kraftanskaffningen till Kundens anläggningar.

4. Skatter och avgifter

Till elpriset tillkommer vid faktureringstillfället gällande skatter och avgifter och andra pålagor beslutade av myndighet som utgår på KanEL:s elleveranser enligt Avtalet.

Om annat inte har avtalats omfattar KanEL:s åtaganden enligt Avtalet att, för Kundens räkning, hantera den lagstadgade kvotplikten avseende elcertifikat för elleveranserna till Kunden. Storleken på den andel av Kundens förbrukning som är certifikatpliktig bestäms av ansvarig myndighet. KanEL:s inköpskostnader och omkostnader för denna hantering debiteras de kunder som är certifikatpliktiga med en elcertifikatsavgift, motsvarande KanEL:s inköpskostnader av elcertifikat samt kostnaden för hantering och administration av elcertifikaten (inklusive vinstmarginal).

Om debitering av elcertifikatsavgift har utgått från felaktiga uppgifter om leveransens kvotplikt enligt lag om elcertifikat, eller om kvotplikten ändras, ska debiteringen korrigeras utan dröjsmål efter det att förhållandet blev känt för KanEL. Om myndighet under avtalstiden beslutar om förändring i elcertifikatlagen, ändrad kvotplikt, pålagor och andra skattesatser, kommer elcertifikatsavgiften att justeras i enlighet med nya reglerna, dvs. även under innevarande bindningstid och även för de avtal där elcertifikatsavgiften ingår i det fasta elpriset.

Omfattar Avtalet en fast elcertifikatavgift är avgiften fast under avtalad bindningstid för Avtalet. Efter bindningstidens utgång övergår elcertifikatavgiften till ett rörligt pris enligt ovan, såvida inte annat har avtalats.

Kund som registrerats som en elintensiv industri hos Energimyndigheten ska utan dröjsmål skriftligen meddela detta, inklusive ändrad kvotplikt, till KanEL för att rätt fakturering ska kunna ske.

För samtliga avtalsformer, inklusive avtal med en avtalad bindningstid, förbehåller sig KanEL vidare rätten att, om skatter, lagstadgade avgifter eller andra myndighetspålagor inklusive kvotplikt för elcertifikat eller indelningen i elområden ändras, under innevarande bindningstid för Avtalet justera elpriset i motsvarande mån utan föregående underrättelse. Detsamma gäller vid ändring av exempelvis de regler och avgifter som gäller på Nord Pool eller Nasdaq OMX, KanEL:s avtal med eSett eller i Svenska Kraftnäts balansansvarsavtal och som leder till en ökad kostnad för KanEL. Redovisning av sådana justeringar sker på efterkommande faktura.

5. Information, rekommendationer och ansvar

Den information och de rekommendationer som lämnas av KanEL beträffande elmarknadens utveckling, val av avtalstyp eller motsvarande, innebär inte att Kunden överlåter till KanEL att fatta beslut för Kunden om val av elavtal, utan det är alltid Kunden som självständigt fattar beslut om vilken typ av elavtal som Kunden önskar. KanEL tar inte ansvar för Kundens beslut och kan inte lastas för det ekonomiska utfallet.

6. Bestämmelses ogiltighet  

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal (eller del därav) vara ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i sin helhet är ogiltigt. I stället ska den ogiltiga bestämmelsen justeras så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets andemening. Om Parterna inte kan komma överens om ändring av bestämmelse som är ogiltig, ska sådan bestämmelse anses struken och övriga bestämmelser i Avtal ska fortsätta gälla.

7. Avflyttning

Avtalet ska fortsätta att gälla även vid Kundens flytt till en ny anläggning om inte KanEL meddelar att KanEL inte kan leverera el till den nya anläggningen enligt Avtalets villkor. Det åligger Kunden att underrätta KanEL och berört elnätsföretag före flytten. Om Avtalet upphör i samband med Kundens flytt ska Kunden fullgöra samtliga förpliktelser som uppkommit inom ramen för Avtalet. Har Kunden ingått ett avtal med KanEL om prissäkring, ska en slutavräkning göras varvid Kunden, i förekommande fall, ska ersätta KanEL för uppkommen kostnad i följd av slutavräkningen.

8. Ersättning vid uppsägning av Avtalet i förtid

Vid en förtida uppsägning av Avtalet från Kundens sida, dvs. under avtalad fast löptid för Avtalet (bindningstiden), gäller vad som anges nedan om Kunden omfattas av termen ”små företag” enligt ellagens  definition av begreppet.

Under förutsättning att Avtalet helt eller delvis har innefattat leverans av el till ett fast pris, inklusive gjorda prissäkringar avseende Kundens elförbrukning, äger KanEL rätt att debitera Kunden en uppsägningsavgift för Avtalets förtida upphörande (”Uppsägningsavgift”). Uppsägningsavgiften ska motsvara de faktiska kostnader som KanEL åsamkas i följd av Kundens förtida uppsägning av Avtalet och som är hänförliga till den el som skulle levereras till ett fast pris respektive enligt gjord prissäkring. En sådan kostnad är mellanskillnaden i pris mellan en av KanEL gjord prissäkring för Kundens uppskattade förbrukning av el under den del av bindningstiden för Avtalet som bortfaller och det lägre pris som KanEL erhåller för sådan volym el vid försäljning på marknaden efter Kundens uppsägning av Avtalet. Den uppskattade förbrukningen framräknas utifrån Kundens förbrukningsprofil. Även KanEL:s kostnader för tjänster som redan har tillhandahållits till Kunden som en del av Avtalet eller för Avtalets ingående kan i förekommande fall ingå i Uppsägningsavgiften. De huvudsakliga faktorer som vägs in i beräkningen av Uppsägningsavgiften är hur lång bindningstid som återstår när Avtalet sägs upp, hur stora volymer el som kvarstår att leverera och elpriset på marknaden.

I Uppsägningsavgiften inkluderas även en fast administrativ avgift om 1 000 kronor per uttagspunkt som ersättning för KanEL:s arbete med att administrera erforderliga åtgärder och beräkna de kostnader som KanEL åsamkas till följd av Avtalets förtida upphörande. Kunden är skyldig att betala Uppsägningsavgiften i alla fall där Kunden frivilligt har sagt upp Avtalet till förtida upphörande, och även om uppsägning av Avtalet sker innan leveransen av el har påbörjats.

Vid en förtida uppsägning av Avtalet från Kundens sida, inklusive uppsägning av ett avtal som löper tills vidare utan iakttagande av avtalad uppsägningstid, eller om Avtalet i annat fall upphör i förtid på grund av omständighet hänförlig till Kunden, gäller ersättningsskyldighet för Kunden enligt vad som anges nedan,

dock förutsatt att Kunden inte omfattas av termen ”små företag” enligt ellagens definition av begreppet.

KanEL har i fall som anges ovan rätt till ersättning från Kunden motsvarande den skada KanEL lider i följd av Avtalets upphörande. Om Avtalet avser leverans av el till ett fast pris respektive enligt gjord prissäkring ska Kunden utge ersättning med skillnaden (om positivt) mellan det avtalade eller prissäkrade elpriset och det vid uppsägningen gällande priset för motsvarande avtalstyp för bortfallande del av bindningstiden multiplicerat med den beräknade förbrukningen enligt Avtalet. Om Avtalet avser leverans till ett rörligt elpris med bindningstid ska Kunden utge ersättning med det påslag per kWh som gällde vid det senaste faktureringstillfället multiplicerat med Kundens uppskattade förbrukning för den bortfallande bindningstiden. Den uppskattade förbrukningen framräknas utifrån Kundens förbrukningsprofil. Därutöver ska Kunden även ersätta KanEL med återstående månadsavgifter enligt Avtalet, andra återstående avgifter såsom eventuellt miljöval samt en fast administrativ avgift om 1 000 kronor per uttagspunkt. Kunden ska erlägga ersättningen även om uppsägning av Avtalet sker innan leveransen av el har påbörjats.

Med undantag för vad som följer av ovan är en uppsägning av Avtalet från Kundens sida avgiftsfri.

9. Avflyttning/försäljning

Om Kunden under Avtalets giltighetstid överlåter en anläggning/uttagspunkt som omfattas av Avtalet till annan elanvändare, är Kunden skyldig att tillse att Avtalet i berörd del övergår på den nye elanvändaren. KanEL ska dock äga rätt att efter sedvanlig kreditprövning fastställa nya betalningsvillkor gentemot den nye elanvändaren. Om Avtalet inte övergår till den nye elanvändaren enligt ovan, anses Avtalet för sådan uttagspunkt vara uppsagt av Kunden varvid vad som angivits i punkten 8 ovan ska tillämpas.

10. Överlåtelse

KanEL äger rätt att helt eller delvis överlåta Avtalet på annan. Kunden äger inte rätt att överlåta Avtalet (eller del därav) på annan utan skriftligt medgivande av KanEL.

11. Villkorsändring

Avtalsvillkoren för ett Avtal som löper tills vidare kan ändras av KanEL under förutsättning att KanEL i ett särskilt meddelande underrättar Kunden om ändringarna minst två veckor i förväg. I meddelandet ska Kunden även informeras om dennes rätt att säga upp Avtalet. Om villkorsändringen gäller priset för leverans av el, ska även skälen och villkoren för ändringen redovisas i meddelandet. Genom ingåendet av Avtalet och tillhandahållandet av en e-postadress godkänner Kunden att KanEL har rätt att underrätta Kunden via e-post. Kunden kan dock kontakta KanEL för att välja annat sätt att erhålla underrättelserna.

12. Kunduppgifter

Kunden ansvarar för att meddela KanEL alla ändringar beträffande Kundens person-, anläggnings- och kontaktuppgifter, inklusive ändringar av angivna post- och e-postadresser för Kunden, så att KanEL alltid har uppdaterade och gällande uppgifter. Sådan information måste tillställas KanEL:s kundtjänst minst 30 dagar i förväg för att KanEL ska hinna verkställa ändringen.

13. Information gällande behandling av personuppgifter

För att KanEL ska kunna uppfylla Avtalet behöver KanEL samla in och behandla personuppgifter om Kunden. Behandlingen av kundens personuppgifter sker i enlighet med KanEL:s integritetspolicy som finns tillgänglig på KanEL:s hemsida. Här finns bl.a. information om vilka personuppgifter KanEL behandlar, typen av behandling, ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen, uppgifternas lagringstid samt information om Kundens rätt till rättelse, radering och att göra invändningar.

Genom att bli kund hos och köpa el av KanEL samtycker Kunden till att KanEL behandlar personuppgifter i den utsträckning och på det sätt som beskrivs i integritetspolicyn. Kunden kan kontakta KanEL på support@kanel.se om Kunden har frågor angående integritetspolicyn eller KanEL:s personuppgiftsbehandling.

14. KanEL:s ersättningsskyldighet

Om KanEL inte fullgör sina skyldigheter enligt Avtalet har Kunden rätt till ersättning för den skada som Kunden lider enligt vad som föreskrivs i elbranschens villkor.

15. Meddelanden

Meddelande från KanEL till Kunden ska anses ha kommit Kunden tillhanda omedelbart vid avsändandet

om meddelandet sänts per e-post, och om meddelandet sänts per post, inom tre dagar från brevdatering.

16. Reklamation och tvistlösning

Reklamation görs i första hand till KanEL:s kundtjänst. Löses inte ärendet till Kundens belåtenhet kan en fortsatt tvist i vissa fall även prövas utanför domstol av Energimarknadsinspektionen inom ramen för dess tillsyn.

Tvist som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av SCC Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att

Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

Vad gäller klar och förfallen fordran får KanEL dock ansökan om stämning hos Stockholms tingsrätt, eller den tingsrätt som är behörig enligt 10 kap. 1 § rättegångsbalken (svarandes hemvist) eller genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten.  

17. Kontaktuppgifter

KanEL Sweden AB, Peter Myndes Backe 16, 118 46 Stockholm
Telefon: 0707318666
E-post kundtjänst: support@kanel.se
Hemsida: www.kanel.se

Produktspecifika villkor för Tjänst
1. Rörligt timbaserat elpris

Timpris förutsätter att anläggningens elförbrukning mäts minst varje timme. KanEL äger rätt att beställa mätning fördelad över dygnet och dygnsavräkning från Kundens nätföretag.

Slutligt elpris per timme fastställs månadsvis efter avslutad kalendermånad och består av det timvisa spotpriset på Nord Pool för aktuellt elområde, rörliga avgifter för handel med el, fast elcertifikatsavgift och fast påslag i öre per kWh. Årsavgift tillkommer. Med avgifter för handel med el avses de avgifter KanEL erlägger till Svenska kraftnät, e-Sett och Nord Pool, de avgifter rörande balanskraft och reglerkraft som följer av lagstadgat balansansvar för el, kreditkostnad och kostnader för ursprungsgarantier.

Vid fakturering visas slutligt elpris uppdelat på el, elcertifikatsavgift och påslag. Priset för el visas som Kundens snittpris för hela faktureringsperiodens samtliga timmar inklusive avgifter för handel med el för respektive månad. Uppgifter för enskilda timmar finns på KanEL:s webbplats.

2. Rörligt månadsbaserat elpris

Slutligt elpris fastställs månadsvis efter avslutad kalendermånad och består av KanEL:s rörliga kostnader för inköp av el till månadsavräknade anläggningar, fast elcertifikatsavgift, fast påslag i öre per kWh och årsavgift.

KanEL:s rörliga kostnader för inköp av el till månadsavräknade anläggningar för respektive elområde utgörs av ett viktat medelvärde av de timvisa spotpriserna på Nord Pool och rörliga avgifter för handel med el. Viktningen av spotpriserna görs utifrån förbrukningsprofilen för KanEL:s samtliga månadsavräknade anläggningar i respektive elområde. Med avgifter för handel med el avses de avgifter KanEL erlägger till Svenska kraftnät, e-Sett och Nord Pool, de avgifter rörande balanskraft och reglerkraft som följer av lagstadgat balansansvar för el, kreditkostnad och kostnader för ursprungsgarantier.

3. Gemensamma särskilda villkor för rörligt timbaserat elpris och rörligt månadsbaserat elpris

Andra motsvarande elmarknader för fysisk handel ska likställas med Nord Pool enligt detta Avtal i händelse av att KanEL skulle använda en sådan elmarknad i stället för Nord Pool.

Avtalet gäller under den avtalade bindningstiden, enligt vad som framgår av elhandelsavtalet eller KanEL:s avtalsbekräftelse, och får sägas upp av båda parter med 3 månaders varsel. Om Kunden väljer att teckna annat elavtal med KanEL upphör dock Avtalet att gälla den dag elleverans enligt nytt avtal inleds.  

Konsumenträtt

Info om energibranschens allmänna avtalsvillkor hittar du på Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Till Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Rådgivning

Förutom marknadsföringskommunikation kan vi även skicka transaktions-epostmeddelanden relaterade till din interaktion med våra tjänster, såsom orderbekräftelser och kontoaviseringar. Dessa epostmeddelanden är nödvändiga för att våra tjänster ska kunna utföras och kan innehålla personuppgifter.Det går att få oberoende rådgivning om energieffektivisering hos din kommun. Du hittar din lokala energirådgivare på Energimyndighetens sida, under Energieffektivisering.

Hjälp och kundeservice

Om du behöver hjälp med vår tjänst eller inte skulle vara nöjd kan du kontakta oss på info@kanel.se. Vi har generellt en digital support och svara via mejl men om ärendet kräver kan vi ringa upp dig.

Extern hjälp och tvistelösning

Du kan alltid kontakta oss på info@kanel.se för att få information om dina rättigheter eller lämna klagomål. Om du ändå inte är nöjd finns information hos Konsumenternas energimarknadsbyrå och Allmänna reklamationsnämnden för råd om tvistlösning.

Skriv till oss

Kontakta oss gällande offerter, frågor och rådgivning

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer så snart som möjligt.
Hoppsan! Kontrollera att alla nödvändiga fält är ifyllda.